ДОГОВІР №27

Агенція "Джоб Вест", в особі директора ФОП Кривошеєв Сергій Юрійович, далі за текстом Договору "ПОСЕРЕДНИК", який діє на підставі ліцензії № 329 от 05.03.2019, та громадянин(ка) України

________________________________________________________________________________, далі за текстом Договору "ПРАЦІВНИК", з другого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ПРАЦІВНИК доручає, а ПОСЕРЕДНИК приймає на себе зобов'язання з надання послуг у пошуку потенційного роботодавця з подальшим сприянням у працевлаштуванні на роботу за кордоном, у Великобританії.

2.1 ОБОВ'ЯЗКИ ПОСЕРЕДНИКА.
2.1. ПОСЕРЕДНИК зобов'язується:
2.1.1. Забезпечити пошук потенційного роботодавця для ПРАЦІВНИКА у Великобританії;
2.1.2. Надавати допомогу у ознайомленні ПРАЦІВНИКА з трудовим договором, узгодженим з потенційним роботодавцем, у разі такої необхідності;
2.1.3. Підготувати резюме ПРАЦІВНИКА на підставі наданих останнім матеріалів;
2.1.4. Приступити до виконання прийнятих на себе зобов'язань в день підписання даного договору ПРАЦІВНИКОМ; Не розголошувати всю інформацію, яку він отримав від ПРАЦІВНИКА та не використовувати її в корисних цілях.
2.1.5. Забезпечити працівника первинними курсами з вивчення англійської мови від 1 одного до 5 часів, в узгоджений час між працівником та репетиром, у разі такої необхідності.
2.1.6. Забезпечити працівника медичною страховкою за власні кошти компанії.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКА
3.1. ПРАЦІВНИК зобов'язаний:
3.1.1. Надати достовірні відомості (інформацію) про отриману освіту та стаж роботи, а також інші анкетні дані про себе, які необхідні для працевлаштування;
3.1.2. Дотримуватися всіх вказівок ПОСЕРЕДНИКА відносно підготовки документів для працевлаштування;
3.1.3. Сплатити ПОСЕРЕДНИКУ винагороду, за послуги, передбачені п. 1.1. даного Договору, згідно п. 4.1. даного Договору;
3.2. Розуміючи, що ПОСЕРЕДНИКУ для належного, своєчасного, повного та якісного виконання своїх зобов'язань за даним Договором (тобто працевлаштування ПРАЦІВНИКА за кордоном), а також для надання ПРАЦІВНИКУ якісної та своєчасної підтримки при оформленні необхідних документів та інших формальностей, ПРАЦІВНИК зобов'язується надати ПОСЕРЕДНИКУ у момент підписання даного Договору (або в інший строк, погоджений Сторонами даного Договору) засвідчені ПРАЦІВНИКОМ копії наступних документів:
- громадянський паспорт, закордонний паспорт, ідентифікаційний код.
Окрім перелічених вище копій документів, ПРАЦІВНИК зобов'язується на вимогу ПОСЕРЕДНИКА надавати останньому інші відомості, необхідні ПОСЕРЕДНИКУ для якісного працевлаштування ПРАЦІВНИКА, а також засвідчені копії (або оригінали, коли це необхідно) інших документів у строки, вказані ПОСЕРЕДНИКОМ, та дотримуватись інших вказівок ПОСЕРЕДНИКА. При цьому ПРАЦІВНИК розуміє, що від своєчасного надання ПОСЕРЕДНИКУ копій необхідних документів та інших відомостей, а також від своєчасного та неухильного виконання вказівок ПОСЕРЕДНИКА ПРАЦІВНИКОМ залежить позитивний результат працевлаштування ПРАЦІВНИКА за кордоном, так само як і успішна кар'єра ПРАЦІВНИКА та рівень його заробітної плати за кордоном.
3.3. ПРАЦІВНИК зобов'язується негайно повідомляти ПОСЕРЕДНИКА про зміну своєї адреси, номерів міського та мобільного телефонів письмово. Неможливість зв'язатися з ПРАЦІВНИКОМ на протязі більше ніж 3 (трьох) діб за вказаними ним телефонами та адресою тягне за собою припинення цього Договору.
3.4. ПРАЦІВНИК несе повну відповідальність за правдивість інформації, наданої згідно даного Договору.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ
4.1. ПРАЦІВНИК приймає на себе зобов'язання сплатити ПОСЕРЕДНИКУ винагороду за послуги, передбачені даним Договором в еквіваленті 300 євро. Вказаний розмір винагороди сплачується у продовж 3 днів з моменту підписання цього договору.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Жодна відповідальність не може бути наслідком невиконання будь-яких положень цього Договору, якщо це невиконання явилося наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка не виконує, подібних стихійним лихам, екстремальним погодним умовам, пожежам, війнам, страйкам, військовим діям, пандеміям, втручанню з боку владних структур, ембарго (названі далі "форс-мажор"), на період, що починається з моменту оголошення Стороною, яка не виконує, про форс-мажор і закінчується, коли форс-мажор закінчиться або закінчився б, якби Сторона, що не виконує, вжила заходів, які вона в дійсності могла б вжити для виходу з форс-мажору.
5.2. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов'язань за цим Договором. Якщо форс-мажор продовжується більше 6 (шести) місяців, то будь-яка зі Сторін може перервати дію цього Договору стосовно ненаданих на даний момент послуг, за домовленістю обох сторін.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.
6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
6.3. В разі неможливості виконання ПОСЕРЕДНИКОМ зобов'язань, прийнятих на себе за даним Договором, з вини ПРАЦІВНИКА, зокрема з підстав, передбачених п. 8.1. цього Договору, про що ПОСЕРЕДНИК зобов'язаний письмово повідомити ПРАЦІВНИКА на його поштову адресу, вказану у даному Договорі, Сторони даного Договору погоджується, що у такому випадку даний Договір припиняється у момент сплину 10 (десяти) календарних днів з моменту направлення ПРАЦІВНИКУ вказаного письмового повідомлення, якщо у цей термін ПОСЕРЕДНИКОМ у такий самий спосіб не буде отримано письмового обґрунтованого заперечення ПРАЦІВНИКА проти припинення даного Договору. При цьому, розуміючи, що задля надання послуг ПРАЦІВНИКУ ПОСЕРЕДНИК поніс суттєві грошові витрати, а також витрати свого робочого часу, так само як і задля встановлення надійних відносин з закордонними роботодавцями, Сторони даного Договору погоджується, що у момент припинення даного Договору згідно даного пункту на ПРАЦІВНИКА покладається обов'язок сплатити ПОСЕРЕДНИКУ компенсацію в розмірі 100% суми, передбаченої п. 4.1. цього Договору на протязі 5 (п'яти) робочих днів від такої дати, якщо Сторонами у письмовій формі не буде погоджено інше.
6.4. В разі відмови ПРАЦІВНИКА від даного Договору на будь-якому етапі його виконання, розуміючи, що задля працевлаштування ПРАЦІВНИКА за кордоном ПОСЕРЕДНИК поніс суттєві грошові витрати, так само як і задля встановлення стосунків з закордонними роботодавцями, Сторони даного Договору погоджується, що на ПРАЦІВНИКА покладається обов'язок сплатити ПОСЕРЕДНИКУ компенсацію, яка дорівнює 100% суми, вказаної в п. 4.1. цього Договору, на протязі 5 (п'яти) робочих днів від дня припинення цього Договору.
6.5. Сума коштів внесена ПРАЦІВНИКОМ, як авансовий внесок (рівна половина від суми винагороди за Договором), у разі відмови ПРАЦІВНИКА від даного ДОГОВОРУ на будь – якому етапі його виконання, ПРАЦІВНИКУ, не повертається. У такому разі, ПОСЕРЕДНИК пропонує ПРАЦІВНИКУ заміну вакансії у іншій країні, з урахуванням попередньо внесеного авансового внеску у повному обсязі.
6.6. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку, визначеному відповідним законодавством України.

7. ГАРАНТІЇ ДЛЯ ПРАЦІВНИКА
7.1. Розуміючи, що працевлаштування ПРАЦІВНИКА за кордоном, так само як і в Україні, є досить складним процесом, який окрім усього іншого має багато суб'єктивних складових та значною мірою залежить не стільки від ПОСЕРЕДНИКА, скільки від ПРАЦІВНИКА та закордонного роботодавця, вмінь, навичок ПРАЦІВНИКА, його комунікабельності та вміння встановити нормальні взаємини зі своїм закордонним роботодавцем та підтримувати їх на протязі дії трудового договору (контракту), незважаючи на це, ПОСЕРЕДНИК гарантує безкоштовний пошук для ПРАЦІВНИКА нового робочого місця у країні працевлаштування ПРАЦІВНИКА за даним Договором, на протязі 30 (тридцяти) календарних днів з моменту виїзду ПРАЦІВНИКА за кордон з України за запитом ПРАЦІВНИКА, у разі негативного результату щодо працевлаштування ПРАЦІВНИКА за кордоном на першому погодженому Сторонами робочому місці.
7.2. У разі, якщо після отримання документів для працевлаштування ПРАЦІВНИКА за кордоном від ПОСЕРЕДНИКА, ПРАЦІВНИКУ буде відмовлено в наданні візи для виїзду за кордон з метою працевлаштування на умовах цього Договору з вини ПОСЕРЕДНИКА, ПОСЕРЕДНИК повертає ПРАЦІВНИКУ сто відсотків оплати, зробленої останнім за цим Договором.

8. ПРИПИНЕННЯ, РОЗІРВАННЯ ТА ЗМІНА ДОГОВОРУ, СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ІНШІ УМОВИ
8.1. ПОСЕРЕДНИК має право припинити даний Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це ПРАЦІВНИКА поштою, в разі надання ПРАЦІВНИКОМ неправдивої та недостовірної інформації, інформації яка не відповідає дійсним намірам ПРАЦІВНИКА, надання документів, які в установленому порядку були визнані підробленими, тощо. У такому разі даний Договір вважається припиненим у момент сплину 10 (десяти) календарних днів з моменту направлення ПРАЦІВНИКУ поштою письмового повідомлення про припинення даного Договору.
8.2. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору, яка є його невід'ємною частиною.
8.3. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
8.4. Даний Договір набирає чинності у момент його підписанні обома Сторонами та діє потягом 12 календарних місяців з урахуванням повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, прийнятих на себе за даним Договором, зокрема отримання ПРАЦІВНИКОМ комплекту документів для працевлаштування за кордоном згідно умов даного Договору та отримання ПОСЕРЕДНИКОМ повної оплати своїх послуг, передбаченої даним Договором.
8.5. ПРАЦІВНИК несе особисту відповідальність за телефонні переговори з роботодавцями, за проходження тестів на професійну придатність, в разі їх проведення потенційними роботодавцями, а також за результат інтерв'юрування в консульській установі.
8.6. ПОСЕРЕДНИК застосовує в своїй діяльності спрощену систему оподаткування та є платником єдиного податку.
8.7. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються положеннями Цивільного Кодексу України та Господарського кодексу України, при розходженні положень вказаних кодексів, застосовується Цивільний Кодекс України.
8.8. Договір укладено на українській мові, на трьох сторінках, у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу (один - ПРАЦІВНИКУ; другий - ПОСЕРЕДНИКУ).

9. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
9.1. ПОСЕРЕДНИК:
Агенція "ДЖОБ ВЕСТ"
м. Харків,
пр.Гагаріна 22, офіс №10
Банківські реквізити:
Банк: Приватбанк
МФО 351533
рахунок UA243515330000026004052205243
код ЕДРПОУ 2944821235
телефони:
(095) 657 77 99, (067) 987 94 26

9.2. ПРАЦІВНИК:
ПІБ __________________________________________
Ідент. № _____________________________________
Прописка (зареєстр. місце проживання)
______________________________________________
______________________________________________
Паспорт_____________________________________
______________________________________________
Тел. Мобільний : _____________________________
Тел. мобільний: ______________________________


____________ /С.Ю Кривошеєв/


__________________ /____________________________/
клієнт

Made on
Tilda